Projectleider Omgevingszaken – Zuid Limburg

Voor het (laten) uitvoeren en coördineren van (juridische) beheerswerkzaamheden van de provinciale wegen in de provincie Limburg zijn wij op zoek naar een ervaren, enthousiaste en deskundige projectleider omgevingszaken met een juridische achtergrond die zich binnen het cluster Wegbeheer voornamelijk bezig zal gaan houden met de juridische aspecten van het beheer van provinciale wegen. Daarnaast zal tot een belangrijk deel van de taak van de projectleider omgevingszaken behoren het aansturen en coachen aan zittende binnen- en buitendienstmedewerkers van het cluster wegbeheer.
De projectleider zal zowel kennis en ervaring moeten hebben met het bestuurs- en privaatrecht alsook feeling met wegenproblematiek en moeten beschikken over coachende vaardigheden.
De projectleider zal zowel projectmatige als routinematig werkzaamheden uitvoeren.
Het aandachtsgebied ligt voornamelijk op (afhandeling van) omgevingszaken.

Het betreft een voltijdse functie.
Tijdstip van aanvang liefst zo spoedig mogelijk.
Duur tot 1 september 2018.

Tot het takenpakket behoren:

· Aansturend, coachend en ondersteunend optreden in geval van de processen inzake te nemen besluiten (bijv. verkeersbesluiten, WOB-verzoeken etc.)
· Indien noodzakelijk in geval van complexere besluiten zelf verkeersbesluiten opstellen inclusief begeleiding afhandeling bezwaar- en beroepsschriften zelf ter hand nemen.
· Is verantwoordelijk voor het implementeren en uitdragen van de vigerende beheersvisie. Hiertoe behoort het in kaart (laten) brengen van afwijkingen in de praktijk, het maken van voorstellen ter verbetering en de sturing en coördinatie van de uitvoering van genoemde voorstellen.
· Vanuit de vigerende beheersvisie participeren in het (laten) opstellen van formats voor standaard-overeenkomsten zoals realisatieovereenkomsten, beheer- en onderhoudsovereenkomsten e.d.
· Vanuit het cluster Wegbeheer verantwoordelijk voor de advisering bij en het (laten) controleren van de door derden ingevulde formats van realisatieovereenkomsten, beheer- en onderhoudsovereenkomsten e.d.
· Zorgdragen voor de evaluatie van de vigerende gedragscode Flora en Fauna alsook zorgdragen voor de implementatie van de gevolgen van de Wet Natuurbescherming in deze gedragscode. Een en ander in samenspraak met het cluster Juridische zaken - Inkoop.
· Fungeren als vraagbaak/adviseur voor alle binnen het cluster voorkomende juridische vragen en/of klachten
· Aanspreekpunt binnen het cluster voor vragen/klachten/afstemming inzake vergunningen en handhavingsproblematiek
· Blijft op de hoogte van de relevante ontwikkelingen in de wet- en regelgeving en besluit op basis hiervan of de vigerende beleids- en richtlijnen van het cluster wijzigingen behoeft en indien nodig laat hij deze als projectleider in projectvorm doorvoeren.
· Spart vanuit de verantwoordelijkheid als wegbeheerder met het planbureau welke verantwoordelijk is voor de overdracht/overname van wegen van/naar andere wegbeheerders.
· Treedt op als coach voor de mede

Functie-eisen

· Juridische opleiding op minimaal HBO+-niveau;
· Een brede materie- en procesinhoudelijke kennis van het werkterrein dan wel een door ruime ervaring verkregen gelijkwaardig werk- en denkniveau;
· Ervaring in het werken voor een infrastructurele beheerorganisatie welke de verantwoordelijkheid heeft over een openbaar wegennet;
· Kennis van en ervaring met de organisatie en werkwijze van Provincie, Rijk, gemeenten en waterschappen;
· Vertrouwd met projectmatig werken;
· Kunnen opereren als specialist in een team maar ook in teamverband kennis en vaardigheden weten over te brengen op andere teamleden;
Bijbehorende competenties zijn:
· Klantgerichtheid, omgevingsbewustzijn, bestuurlijke sensitiviteit;
· Doelgericht handelen, resultaat gerichtheid;
· Teamspeler, interpersoonlijke sensitiviteit;
· Plannen en organiseren;
· Flexibel gedrag;
· Coachende vaardigheden

Uren per week

36 uur

Contact

Ingrid Brouns
Prinsessesingel 26, 5911 HT Venlo
Telefoonnummer: +31 (0)77 820 03 89
E-mailadres: info@zuidrecruiters.nl